Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jaub B.V.

Tot stand gekomen op 15 januari 2016.


Algemene Voorwaarden Jaub B.V., gevestigd aan  Johan Verhulstweg 56,  2061LL, teBloemendaal, ingeschreven bij de KvK onder nummer 57015147


Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Jaub B.V.: Jaub B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 57015147.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Jaub B.V. voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Jaub B.V., waarbij in het kader van een door de Jaub B.V. georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.'

Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Jaub B.V., waarbij in het kader van een door de Jaub B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.´

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Jaub B.V. en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Jaub B.V.

Cadeaubon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de Wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt en/of de dienst wordt verricht.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.


Artikel 1 Werkingssfeer

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Jaub B.V. en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Jaub B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Jaub B.V. en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Jaub B.V. zijn overeengekomen.


Artikel 2 Aanbiedingen

1. Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2. Alle aanbiedingen van Jaub B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

3. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

4. Jaub B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Jaub B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jaub B.V. anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jaub B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.


Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van Jaub B.V.


Artikel 4 Wijziging overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Jaub B.V. de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Jaub B.V. zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Jaub B.V. de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Jaub B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Jaub B.V. proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

5. Jaub B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Jaub B.V. kunnen worden toegerekend.

6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Jaub B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.


Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

1. Jaub B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Jaub B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Jaub B.V. heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Jaub B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Jaub B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Jaub B.V. het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Jaub B.V.

7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Jaub B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 6 Prijzen en tarieven

1. De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

4. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Jaub B.V.

5. Van alle bijkomende kosten zal Jaub B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.


Artikel 7 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

1. Indien Jaub B.V. bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Jaub B.V. gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

2. Indien Jaub B.V. het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

- de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Jaub B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;

- Jaub B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

- bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

5. Jaub B.V. zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Jaub B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.


Artikel 8 Koop en/of Dienstverlening op afstand

1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

3. Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft Jaub B.V. het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

4. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Jaub B.V. geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

5. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Jaub B.V. het product niet binnen veertien kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

6. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

7. Indien Jaub B.V. niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Jaub B.V. geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Jaub B.V. in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

8. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst herroepen via het de door de Jaub B.V. geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Opdrachtgever eigen gekozen wijze.

9. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Jaub B.V. met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Jaub B.V. de Dienst volledig heeft verricht.

10. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

11. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Jaub B.V. heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

12. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Jaub B.V. uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

13. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Jaub B.V. de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Jaub B.V. uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Jaub B.V. en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Jaub B.V. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

14. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

- diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

- producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Jaub B.V. geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

- verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

- producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

- producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

- producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;

- producten en/of diensten van persoonlijke aard.

- producten en/of diensten op maat gemaakt.


Artikel 9 Levering

1. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

2. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

3. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

4. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Jaub B.V. de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.


Artikel 10 Leverings- en uitvoeringstermijnen

1. De levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door de Jaub B.V. opgegeven termijn.

2. Indien voor de levering van de zaak en/of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3. Indien Jaub B.V. gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de leverings- uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Jaub B.V. heeft verstrekt.

4. Bij overschrijding van de leverings- uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Jaub B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Jaub B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering en/of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Jaub B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Jaub B.V. binnen deze termijn niet over tot levering en/of uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.


Artikel 11 Risico-overgang consumenten

1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.

2. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Jaub B.V..

3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.


Artikel 12 Risico-overgang bedrijven

1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

2. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Jaub B.V..

3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.


Artikel 13 Betaling

1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Jaub B.V. aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

2. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Ingeval artikel 8 betreffende Koop en/of Dienstverlening op afstand van toepassing is, kan de betaling ook achteraf plaatsvinden.

3. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

4. Jaub B.V. en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Jaub B.V. en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Jaub B.V. onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 14 Incassokosten

1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Jaub B.V., voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Jaub B.V., voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Jaub B.V. pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Jaub B.V. de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 15 Cadeaubon

1. Een Cadeaubon kan alleen worden uitbesteed bij Jaub B.V.

2. De Wederpartij dient een Cadeaubon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

3. Een Cadeaubon is na uitgifte geldig voor de duur van 1 maand.

4. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

5. In geval van Koop op afstand kunnen Cadeaubonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen Cadeaubonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

6. In geval van Dienstverlening op afstand kunnen Cadeaubonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen Cadeaubonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.


Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Jaub B.V. in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Jaub B.V. totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.


Artikel 17 Opschorting

1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Jaub B.V. het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Voorts is Jaub B.V. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst Jaub B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Jaub B.V. kan worden gevergd.3.Jaub B.V. behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

3. Jaub B.V. behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.


Artikel 18 Ontbinding

1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Jaub B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Voorts is Jaub B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst Jaub B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Jaub B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Jaub B.V. kan worden gevergd;

- de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

- de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

- de Wederpartij komt te overlijden;

3.Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Jaub B.V. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Jaub B.V. de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Jaub B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Jaub B.V. geleden schade.


Artikel 19 Overmacht

1. Een tekortkoming kan niet aan Jaub B.V. of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jaub B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor Jaub B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Jaub B.V. in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

4. Jaub B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Jaub B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

6. Zowel Jaub B.V. als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Jaub B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

8. Indien Jaub B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jaub B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 20 Garanties

1. Jaub B.V. garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Jaub B.V. garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

2. Jaub B.V. garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

4. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

5. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Jaub B.V., na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

6. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Jaub B.V. in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

8. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Jaub B.V. geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.


Artikel 21 Onderzoek en reclame

1. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Jaub B.V. gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Jaub B.V. gemeld te worden.

4. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Jaub B.V. gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

5. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

6. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Jaub B.V. aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Jaub B.V. nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Jaub B.V. niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Jaub B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

8. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte geen zelfstandige waarde toekomt.


Artikel 22 Aansprakelijkheid

1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Jaub B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Jaub B.V.

2. Jaub B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Jaub B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jaub B.V. is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jaub B.V. kenbaar behoorde te zijn.

4. Indien Jaub B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Jaub B.V. beperkt tot maximaal € 10.000,-.

5. De Wederpartij dient de schade waarvoor Jaub B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Jaub B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Jaub B.V. vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jaub B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

8. Jaub B.V. is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor ontwerpfouten, constructiefouten, verwerkingsfouten, foutieve verwerkingen, onjuiste kleuring, en schade die ten gevolge hiervan is ontstaan.


Artikel 23 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Jaub B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

2. Indien Jaub B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Jaub B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jaub B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.


Artikel 24 Verjaringstermijn

1. Voor alle vorderingen jegens Jaub B.V. en de door Jaub B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Jaub B.V. ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.


Artikel 25 Intellectuele eigendom

1. Jaub B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. Jaub B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 26 Geheimhouding

Zowel Jaub B.V. als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.


Artikel 27 Privacy en cookies

1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Jaub B.V. verstrekt, zal Jaub B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

2. Bij het bezoeken van onze website kan Jaub B.V. informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

3. De informatie die Jaub B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

4. Jaub B.V. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

5. Het is Jaub B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Jaub B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Jaub B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Jaub B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

7. De Wederpartij gaat akkoord dat Jaub B.V. de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

8. Jaub B.V. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.


Artikel 28 Nieuwsbrief

1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

2. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

3. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

4. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.


Artikel 29 Wijziging algemene voorwaarden

1. Jaub B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

3. Jaub B.V. zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Jaub B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.


Artikel 30 Vertaling

1. Naast deze versie Algemene Voorwaarden, bestaat een tweede, in het Engels vertaalde,versie algemene voorwaarden.

2. De Nederlandse Algemene Voorwaarden is de authentieke versie. Deze versie Algemene Voorwaarden is leidend in geval van het uitleggen of interpreteren van de Algemene Voorwaarden. IN geval van verschil in betekenis van uitleg of interpretatie tussen beide versie, prevaleert de Nederlandse versie Algemene Voorwaarden.


Artikel 31 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jaub B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3. Geschillen tussen Jaub B.V. en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 32 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 57015147.